Årsberetning 2015 - Foreningen Flyprat

Styrets årsberetning 2015

Styret har hatt en sosial samling sammen med moderatorer i løpet av året, ellers har styrearbeidet foregått per elektronisk kommunikasjon. Foruten driften av Flyprats forum har styret jobbet med videreutviklingen av Airpics etter overtagelsen i 2012, hvor det nå jobbes med og øke aktiviteten etter det året før kom en stabil teknisk løsning på plass. I løpet av 2015 som ble det etablert en aktiv styrings og screenergruppe for Airpics

Vi hadde i 2014 151 betalende medlemmer, hvilket var nesten en dobling fra året før. Årsaken til økningen skyldes trolig bedre informasjon til brukere av Flyprat

Medlemsavgiften dekker omtrent driften av servere, nett etc. Utgiftene har vært omtrent som i fjor, hvilket betyr foreningen har opparbeidet seg en trygg egenkapital. Dette betyr at foreningen vil ha muligheter til å investere i ny tekniske løsninger ved behov, og dermed sikre videre drift av Flyprat og Airpics. Google er den viktigste kilde for reklameinntekter, og totalt sett har vi sett en liten økning i de totale reklameinntektene, selv om vår mangeårige partner, Tradedoubler, har mistet mange annonsører. Det ses på mulighetene for en erstatter for Tradedoubler. Årets overskudd var tilnærmet identisk med fjoråret

Det har også vært arrangert en rekke sosiale sammenkomster i regi av både forumet og forumets medlemmer i løpet av 2015, og på bakgrunnen av fjorårets resultat valgte vi å gi et litt symbolsk tilskudd til årsmøtet/julebordet desember 2014

Bruken av forumet har vært stabil gjennom året, og ingen merkbart nedgang eller oppgang i trafikken har vært observert. Styret håper trafikken på Airpics vil ta seg opp etterhvert som siden blir utviklet videre og mener det ligger et større potensiale her. Teknisk fungerer driften av forumet meget godt og styret er svært fornøyd med vår leverandør Boxed Solutions

Styrets sammensetning forble uendret gjennom året

Referat fra årsmøtet 2015