Vedtekter

Vedtekter for Foreningen Flyprat

§1 Navn


Foreningens navn er Foreningen Flyprat.


§2 Formål


Foreningens formål er å sørge for at det finnes sosiale og virtuelle møteplasser for flyinteresserte personer i Norge og resten av Skandinavia.

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.


§3 Medlemmer


Alle som ønsker å arbeide for Foreningen Flyprats formål kan være medlem. Medlemskap er personlig og medlemmer plikter å betale kontingent som er fastsatt av årsmøtet. Medlemsåret regnes fra 1. oktober til 1. oktober året etter.


Styret kan vedta å ekskludere medlemmer som gjennom sine handlinger skader foreningen. Et slik vedtak skal være enstemmig.


§4 Styre


Styret skal bestå av minst 5 medlemmer. Leder velges på årsmøtet, forøvrig konstituerer styret seg selv.


§5 Utvalg


Styret eller årsmøtet kan nedsette utvalg.


Dersom årsmøtet nedsetter et utvalg, kan styre utpeke nye medlemmer i utvalget for å erstatte medlemmer som trekker seg. Årsmøtet kan også gi styret fullmakt til å endre sammensetningen i et utvalg.


§5 Årsmøte


Ordinært årsmøte skal avholdes i november eller desember hvert år. Innkalling til årsmøte skal kunngjøres for medlemmene senest 4 uker før møtet. Innkalling sendes direkte til medlemmene og/eller kungjøres på foreningens nettsider.


Årsmøtet skal behandle følgende saker:

  1. Årsmelding
  2. Regnskap
  3. Budsjett og fastsettelse av kontingent
  4. Valg av
  5. styre
  6. eventuelle utvalg
  7. valgkomite med 3 medlemmer
  8. revisor
  9. Eventuelle innkomne saker


Alle tillitsvalgte velges for et år om gangen.


Innkomne saker må være styret i hende senest 2 uker før møtet. Alle medlemmer som har betalt kontingent og vært medlem i minst 4 uker har stemmerett på årsmøtet, enten ved personlig oppmøte eller ved å gi fullmakt. Hver person som er tilstede på årsmøtet, kan maksimalt stemme for en fullmakt.


§5 Vedtektsendringer


Vedtektene kan endres av årsmøtet med 2/3 (to tredjedelers) flertall blandt de frammøtte medlemmene.


§6 Nedleggelse


Årsmøtet kan med 2/3 (to tredjedelers) flertall bestemme at foreningen skal legges ned. Alle eiendeler tilfaller i så fall Norsk spotter- og flyentusiastforening.

Vedtektene ble vedtatt på stiftelsesmøtet 21. oktober 2010 og revidert på årsmøte 15. desember 2010.